intro_2316

Primăria comunei Someş Odorhei a implementat cu succes proiectul ”MODERNIZARE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ « VASILE LUCĂCEL » DIN LOC. SOMEŞ ODORHEI, JUD. SĂLAJ”, proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013,
Axa prioritară 3 – Imbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii
Odată cu finalizarea proiectului au fost atinse toate obiectivele propuse.
Obiectivul general:
Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie în comuna Someş Odorhei pentru asigurarea unui proces educaţional la standardele impuse prin legislaţia actuală şi a creşterii participării populaţiei şcolare.
Obiectivul specific:
Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţilor şcolare. Şcolarizarea copiilor este considerată o prioritate nu numai fiindcă e privită ca unul din drepturile omului, ci şi pentru că resursele umane educate, sănătoase, cu un potenţial fizic şi intelectual înalt, capabile de instruire pe tot parcursul vieţii şi adaptabile la schimbările economice sunt esenţiale pentru un model de creştere economică bazat pe competitivitate, eficienţă şi calitate. Educaţia joacă astfel un rol esenţial în combaterea sărăciei şi asigurarea creşterii economice durabile. Însă pentru a valorifica această oportunitate este necesar să fie asigurat accesul echitabil la servicii de educaţie de calitate tuturor copiilor şi tinerilor.  Accesul echitabil este important pentru incluziunea tuturor copiilor şi tinerilor în procesul educaţional, asigurându-le, astfel, şanse egale la un nivel de viaţă decent, oportunităţi de angajare adecvate şi participare la viaţa socială. În acest context, o atenţie deosebită trebuie acordată asigurării accesului la educaţie pentru copii din mediul rural, prevenirii abandonului şcolar în această zonă considerată mult mai vulnerabilă la fluctuaţii decât mediul urban.
Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiţii. Totodată, o societate educată este şi o societate cu o coeziune socială mai înaltă. Calitatea serviciilor educaţionale este importantă şi din perspectiva capitalului uman competitiv, capabil să facă faţă presiunilor actuale ale pieţei muncii la nivel naţional, regional sau global.
Pornind de la  faptul că viaţa, dezvoltarea şi bunăstarea de care trebuie să beneficieze toţi copiii reprezintă baza pe care se construieşte viitorul unei ţări, asigurarea şi respectarea drepturilor copiilor şi plasarea acestora într-o zonă de interes special trebuie să constituie o prioritate. În acest context, consideram ca o componentă fundamentală a actualei etape trebuie să o constituie dezvoltarea şi difersificarea modalităţilor de intervenţie în vederea asigurării unui învăţământ de calitate şi prevenirii abandonului şcolar.
Starea şi accesibilitatea infrastructurii educaţionale şi a dotărilor aferente contribuie semnificativ la realizarea obiectivelor specifice privind asigurarea calităţii şi a accesului la educaţie.
Prin reabilitarea şcolii gimnaziale din loc. Someş Odorhei nu numai că s-a realizat îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie şi creşterea capacităţii de şcolarizare, menţionate ca obiective ale Axei prioritare 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”- Domeniului major de intervenţie 3.4 Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, ci s-a creat totodată premisele pentru asigurarea creşterii calităţii procesului de învăţământ şi reducerii abandonului şcolar.
Prin proiect s-a realizat modernizarea şcolii prin execuţia unor lucrări care au completat lipsurile din corpul principal al clădirii. A fost necesar acest lucru întrucât unele spaţii nu mai corespundeau din punct de vedere igienico-sanitar, existând degradări care necesitau reparaţii urgente şi nevoia unei reabilitări care să permită un învăţământ la nivelul cerinţelor actuale. Menţionăm că lucrări importante de reabilitare nu au fost executate de la darea în folosinţă a acesteia, respectiv din anul 1970.
Din aceste motive, reabilitarea clădirii şcolii a reprezentat o necesitate pentru funcţionarea în condiţii optime a activităţii educaţionale. Practic de reabilitarea acesteia beneficiază atât elevii care învaţă în prezent în aceste spaţii, dar şi ceilalţi elevi (numărul estimat al elevilor viitori fiind în creştere) precum şi cadrele didactice.
Grupul ţintă este format din elevii şi cadrele didactice (244 elevi şi 30 cadre didactice şi cadre didactice auxiliare).

Beneficiarii direcţi sunt în număr de:
-Elevii: 244
-Cadrele didactice şi cadre didactice auxiliare: 30

Beneficiarii indirecţi:
-părinţii şi/sau bunicii/alte persoane în grija cărora se află elevii (aprox. 500 pers.)
-comunitatea locală (aprox 2800 pers.)
Ca urmare a implementării proiectului, numărul beneficiarilor direcţi va putea creşte atât prin numărul elevilor provenind din satele învecinate care vor urma cursurile la această şcoală, dar şi datorită reîntoarcerii în comună a celor plecaţi în alte localităţi (inclusiv pt. studii).

Pentru mai multe informaţii consultaţi pagina de internet a Programului Operaţional Regional: www.inforegio.ro şi Punctul de informare (Program: Luni – Vineri 9.00 – 16.30) al MINISTERULUI DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
Adresa: Str. Apolodor nr. 17, Bucureşti, Sector 5
Telefon: 0372 11 14 09
Email: info@mdrap.ro
ADR Nord-Vest
Adresa: Calea Dorobanţilor nr.3
Cluj Napoca, Cluj.
Tel : 00-40-264-431550
Fax : 00-40-264-439222
e-mail : secretariat@nord-vest.ro
Cod poştal : 400118
http://www.inforegio.ro
Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Titlul proiectului: ”MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA « VASILE LUCACEL » DIN LOC. SOMES ODORHEI, JUD. SALAJ
Editorul materialului: COMUNA SOMEŞ ODORHEI JUD. SĂLAJ
Data publicării: septembrie 2015
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.4

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro